Vaalilupaus

Tervetuloa tutustumaan turkulaisten taidetoimijoiden yhteiseen vaalilupaukseen.

 

Kuntavaaliehdokas, allekirjoittamalla tämän lupauksen olet mukana kampanjoimassa elävän ja moninaisen kulttuuritoiminnan puolesta! Sitoudut etsimään yhdessä kulttuuritoimijoiden kanssa ratkaisuja kaupungin taiteilijoiden akuuttiin tilakriisiin ja nostamaan kulttuurille osoitettua taloudellista tukea.

 

Sitoudu edistämään seuraavaa:


Turvataan taiteen ja kulttuurin toimijoille pysyvät tilat Turussa- Edistän Turun kaupungin roolia taidetoimijoiden tilakriisin ratkaisijana.


 

- Kaupungin on investoitava kulttuuritiloihin kauaskantoisesti ja kestävästi, huomioiden eri toimijoiden moninaiset tarpeet. Vuokratasoltaan kohtuulliset työ- ja toimitilat ovat kulttuurin elinehto: ilman tiloja ei ole myöskään taidetta.- Kulttuurin tilojen tulee löytyä kaupunkikehityksen näkökulmasta otollisilta alueilta, jolloin monipuolinen taidetoiminta tukee parhaiten kaupungin elinvoimaisuutta ja taloudellista kasvua.- Edistän myös sitä, että taidetoimijoille tarkoitettuja kaupungin avustuksia nostetaan. Näin varmistan, että kulttuuritoimijat saavat kaupungilta riittävästi rahallista tukea ja kaupunkilaisille on jatkossakin tarjolla monipuolisia kulttuuripalveluita.- Turkulainen kulttuuri on kaupungille arvokas voimavara ja käyntikortti, joka ei elä ilman tiloja ja resursseja.


Taide tarvitsee tilaa!


Turkulaiset kulttuuritoimijat ovat pian kodittomia. Samaan aikaan kun Turun kaupunki viettää kulttuuripääkaupunkivuoden juhlavuotta, taiteen tekijät kärsivät akuutista tilapulasta. Tilojen puute rajoittaa ammatin harjoittamista, alan kehittymistä ja harrastamisen mahdollisuuksia. Tilan puutteella on suuri vaikutus paitsi paikallisesti myös valtakunnan tasolla, kun esimerkiksi erilaisille vierailuille ei ole fasiliteetteja.Kaupungin päätökset taiteen tilojen rahoittamisesta ja kaavoittamisesta ovat avainasemassa tilanteen ratkaisemiseksi. Väliaikaiset väistötilat muutamaksi vuodeksi eivät ratkaise ongelmaa, vaan tarvitaan kauaskantoisia päätöksiä.Rikas taidekenttä tukee tutkitusti mm. matkailua ja viihtyvyyttä sekä tarjoaa uusia elinkeinonharjoittamisen mahdollisuuksia. Siksi kulttuuritoimintaa ei tule ajaa kaupungin reunamille yleisön, harrastajien ja kulttuuritoiminnasta hyötyvien yrittäjien saavuttamattomiin. Kulttuurin tilat palvelevat kaikkia parhaiten, kun ne sijoittuvat Turun keskustan alueelle tai muulle kaupunkikehityksen näkökulmasta otolliselle sijainnille.


Taide tarvitsee rahallista tukea!


Vuonna 2018 Turun kaupunginvaltuuston tilaamassa selvityksessä kävi ilmi, että Turun kulttuuriala tarvitsee lisää rahoitusta. Vaikka kaupungin kulttuuriavustuksia nostettiin selvityksen jälkeen 300 000 eurolla, ei taiteen perusrahoitus Turussa ole riittävällä tasolla. Nyt on aika nostaa avustukset vastaamaan todellista tarvetta.Resurssien puute jarruttaa kulttuurialan kehitystä ja kasvumahdollisuuksia. Alan palkkataso Turussa on huono eikä houkuttele osaavia tekijöitä jäämään kaupunkiin. Turun kaupungin myöntämät kulttuuriavustukset eivät myöskään nykyisellään huomioi riittävästi kulttuuritoimijoiden nousevia vuokria taiteen tilojen päätyessä kiihtyvällä tahdilla yksityisten vuokranantajien omistukseen.Lisäksi koronapandemia on koetellut rajusti kulttuuri- ja tapahtuma-alaa ja vienyt monilta mahdollisuuden tehdä töitä erityisesti esittävän taiteen parissa. Hätä on akuutti ja vaatii toimia juuri nyt. Ilman nopeaa reagointia pandemian vaikutukset, alun alkaenkin riittämätön perusrahoitus ja tilakriisi voivat yhdessä johtaa tilanteeseen, jossa Turussa ei enää ole tarjolla monipuolista kulttuuria.Tulevana Turun päättäjänä voit vaikuttaa tilanteeseen korottamalla kulttuurin ja taiteen toiminta-avustuksia nykyisestä.


Miksi ylipäätään tukea kulttuuria?


Kaikilla kunnilla on lakisääteinen tehtävä tukea paikallista kulttuuritoimintaa ja -toimijoita (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019). Tälle laissa määritellylle velvollisuudelle on vahvat perusteet paitsi talouden, myös kaupunkikehityksen sekä kaupungin hyvinvointi- ja kestävyystavoitteiden näkökulmasta.Kulttuuri- ja taideala on Suomessa merkittävä työllistäjä. Se työllistää enemmän ihmisiä kuin esimerkiksi metsäteollisuus tai majoitusala (OKM). Elävän kulttuuritoiminnan myötävaikutus alueen elinkeinoelämälle ja asukkaiden hyvinvoinnille on merkittävä.Kulttuuriin investoiminen on järkiteko, sillä kulttuuriin investoitu raha maksaa itsensä takaisin. Turun kulttuuripääkaupunkivuoteen 2011 investoitiin 55,5 miljoonaa euroa pääosin julkista rahaa. Turun kauppakorkeakoulun tutkimuksen mukaan Turun kulttuuripääkaupunkivuosi tuotti Varsinais-Suomeen 260 miljoonaa euroa ja 3 300 henkilötyövuotta. Päälle tulivat vielä välilliset hyödyt, kuten huomattava medianäkyvyys ja vahvistunut myönteinen kuva alueesta.Taiteella ja kulttuurilla on tutkitusti lukuisia hyvinvointivaikutuksia. Taide voi tarjota innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin terveyshaasteisiin. Esimerkiksi WHO:n yli 900 tutkimusjulkaisua ja yli 3 000 yksittäistä tutkimusta käsittävän raportin (2019) mukaan taidetoimintaan osallistuminen sekä tekijänä että kokijana voi ehkäistä lukuisia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia. Lisäksi raportin mukaan taide auttaa selviytymään useiden jo ilmenneiden tai uusien akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa.


Tilaa taiteelle: ratkaisuehdotus!


Kaupungin kulttuuri- ja tilapoliittisten päätösten täytyy olla kauaskantoisia, jolloin myös varmistetaan pitemmällä aikavälillä säästöjä kaupungille. Osa tilattomaksi jäävistä toimijoista kaipaa väistötiloja nopealla aikataululla, mutta akuutimpaan hätään löydetyt lyhyen tähtäimen ratkaisut eivät riitä. Taiteilijoiden tilakriisi on ratkaistava kestävästi tekemällä strategisia päätöksiä.Turussa keskustelua taiteen tiloista on viime aikoina käyty enimmäkseen tarpeeseen tulevan Turun uuden konserttitalon eli Musiikkitalon ympärillä, mutta se ei ole vastaus vapaan kentän ja kolmannen sektorin tilaongelmiin. Kaupungin tulee tilainvestoinneissaan huomioida taiteentekijöiden moninaiset tarpeet. Yksi ratkaisu olisi luoda Turkuun Taiteen Talo.Taiteen Talossa vapaan kentän ja kolmannen sektorin kulttuuritoimijat työskentelisivät ja tarjoaisivat elämyksiä saman katon alta. Tämä mahdollistaisi yhteistyötä, jonka ympärille syntyisi sekä hedelmällistä yhteisöllistä toimintaa että työtä ja uusia ansaintamahdollisuuksia taiteen tekijöille, luovien alojen yrityksille ja muiden alojen liiketoimijoille. Taiteen Talo olisi kaupunkilaisten helposti saavutettavissa ja toimisi kulttuurikaupungin imagoa vahvistavana vetovoimatekijänä.Taiteen Talon tulisi sijoittua helposti saavutettavalle ja kaupunkikehityksen kannalta otolliselle alueelle. Sijaintina voisi toimia esimerkiksi Rettigin vanhan tupakkatehtaan tila. Taiteen Talo Rettig nivoutuisi saumattomasti myös Turun kaupungin keskustan kehittämisen strategiseen kärkihankkeeseen, jossa tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa muun muassa Vanhan Suurtorin historiallisen alueen palvelu- ja tapahtumatarjontaa.Kestävän lopputuloksen löytyminen edellyttää kuntapäättäjien tukea ja kaupunkitason strategisia päätöksiä. Käytännössä se tarkoittaa rohkeutta investoida Taiteen Taloon tai vastaaviin kokonaisvaltaisiin ja kauaskantoisiin tilaratkaisuihin, joissa eri kulttuuritoimijoilla on mahdollisuus pysyä pitkäaikaisina vuokralaisina.
Lopuksi


Turkulaiset taidetoimijat tarjoavat mahdollisuuden kokea ja tehdä kulttuuria sen kaikissa muodoissa. Taiteen ammattilaisten työn tuloksena syntyvä monipuolinen kulttuuritarjonta ja taiteen harrastusmahdollisuudet vahvistavat alueen houkuttelevuutta, lisäävät matkailua, kohottavat kaupungin brändiä, hyödyttävät yrittäjyyttä ja työllisyyttä, ehkäisevät syrjäytymistä, edistävät terveyttä ja vahvistavat kulttuurista ja sosiaalista kestävää kehitystä. Siksi kulttuuritoimijat sekä ammatti- että harrastajatasolla ansaitsevat tukea tilapoliittisten ratkaisujen ja toiminta-avustusten muodossa.Ratkaisuehdotuksemme tukevat Turun nykyisiä kärkihankkeita ja kaupunkikehityksen tavoitteita. Esittämämme toimenpiteet vaativat kaupungilta ja sen päättäjiltä aktiivista roolia, rahallista panostusta ja tahtoa investoida, mutta ennen kaikkea rohkeutta tehdä kauaskantoista kulttuuripolitiikkaa.Nyt sinä voit päättäjänä ratkaista kestävästi turkulaisen kulttuurikentän haasteet. Tehdään Turusta yhdessä todellinen kulttuurin pääkaupunki antamalla #TilaaTaiteelle!

*Vaalilupauksen ja #TilaaTaiteelle -kampanjan toteuttavat Turun ylioppilasteatteri ja joukko turkulaisia taidetoimijoita, jotka ovat vuoden 2021 alussa muodostaneet verkoston nimeltä Taiteilijoiden tilatyöryhmä. Tämä vapaamuotoinen ryhmä on lähtenyt yhteistyössä etsimään ratkaisuja tilakriisiin ja edistämään osaltaan taiteen toimintaedellytyksiä Turussa.Kampanjassa ovat edustettuina:

- Arte ry
- Barker-teatteri, Turun vapaan taiteen näyttämö
- Jazz City Turku ry
- Jöötti ry
- Key Ensemble
- Kirjan Talo, Bokens Hus
- Kulttuurivaltakunta osuuskunta
- Nopean toiminnan naiset
- Teatteri Mundo
- Turun Taidegraafikot Ry
- Turun Taiteilijaseura ry
- Turun ylioppilasteatteri ry (TYT)
- Umlaut Osuuskunta
- Valokuvakeskus Peri ry